05
listopad
2015

            4 listopada w ramach projektu "Jak promować zdrowy styl życia?" została zorganizowana aktywna przerwa.

30
październik
2015

      W piatek, 30 października, klasa Va udała się do Złotowa, do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia dydaktyczne połączone z zabawą.

28
październik
2015

          Pod takim hasłem odbyło się 27 października tegoroczne pasowanie na ucznia. 48 uczniów klas I - szych złożyło ślubowanie na sztandar szkoły.

16
październik
2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zstarnowka.pl


Tarnówka: Sprzątanie pomieszczeń obiektów Zespołu Szkół w Tarnówce
Numer ogłoszenia: 276134 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół w Tarnówce , ul. Zwycięstwa 27, 77-416 Tarnówka, woj. wielkopolskie, tel. 067 2664503, faks 067 2664503.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.zstarnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sprzątanie pomieszczeń obiektów Zespołu Szkół w Tarnówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych, holi, sanitariatów oraz innych pomieszczeń w budynkach szkolnych: nr 1 - w Tarnówce przy ulicy Zwycięstwa 27 nr 2 - w Tarnówce przy ulicy Pocztowej 24 2.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 3.Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 1213 m2 w tym: -budynek nr 1 - całkowita powierzchnia do sprzątania 1013 m2 w tym: 36,22 m2 toalet -budynek nr 2 - całkowita powierzchnia sprzątania 200 m2 w tym: 22,42 m2 toalet. 4. Sprzątanie powierzchni wewnątrz budynku stanowi usługę kompleksową i obejmuje: A. Pomieszczenia Budynek nr 1 ul. Zwycięstwa 27 1. Korytarze: 1) Piwnica - Klatka schodowa do szatni i sali nr 9 - 7,14 m2 2) Piwnica - hol przy szatni - 23,20 m2 3) Piwnica - klatka schodowa do sali gimnastycznej- powierzchnia lastriko - 8,00 m2 4) Parter - hol przy wejściu do budynku - 40 m2 5) Parter - korytarz przed świetlicą - 19,25 m2 6) Parter - korytarz główny - 73,20 m2 7) Parter - klatka schodowa - 18,36 m2 8) Piętro - korytarz główny - 73,22 m2 Wszystkie klatki schodowe wyłożone płytkami ceramicznymi 2. Sale lekcyjne: 1) Sala nr 10 - wykładzina obiektowa PCV - 34,65 m2 2) Sala nr 3 - wykładzina obiektowa PCV - 52,20 m2 3) Sala nr 4 - wykładzina obiektowa PCV- 52,20 m2 4) Sala nr 5 - wykładzina obiektowa PCV - 52,20 m2 5) Sala nr 8 - wykładzina obiektowa PCV- 50,00 m2 6) Sala nr 9 - płytki ceramiczne - 37,64 m2 7) Sala nr 14 - wykładzina obiektowa PCV - 53,10 m2 8) Sala nr 15 - wykładzina obiektowa PCV - 53,40 m2 9) Sala nr 16 - płytki ceramiczne - 52,20 m2 10) Sala nr 18 - płytki ceramiczne - 34,80 m2 11) Sala nr 19 - wykładzina obiektowa PCV - 50,50 m2 3. Świetlica - płytki ceramiczne - 68,04 m2 4. Biblioteka - płytki ceramiczne - 27,20 m2 5. Toalety: 1) Piwnica przy sali nr 6 - 3,22 m2 2) Chłopców na parterze - 16,24 m2 3) Dziewcząt na piętrze i nauczycielska - 16,80 m2 Wszystkie toalety wyłożone płytkami ceramicznymi. 6. Inne pomieszczenia: 1) Gabinet pedagoga - płytki ceramiczne - 17,11 m2 2) Gabinet logopedy - płytki ceramiczne - 16,82 m2 Budynek nr 2 ul. Pocztowa 24 1. Korytarz 2. Sale lekcyjne 1) Sala nr II/1 - 39,36 m2 2) Sala nr II/2 - 46,74 m2 3) Sala nr II/5 - 51,31 m2 3. Toalety - płytki ceramiczne - 22,42 m2 B. Wykaz czynności wykonywanych przy sprzątaniu: 1. Czynności wykonywane raz dziennie codziennie: 1) wycieranie na mokro powierzchni zmywalnych; 2) opróżnianie i wymiana worków foliowych w koszach na śmieci; 3) sanitariaty: - mycie umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, - mycie podłóg na mokro, - mycie armatury. 2. Czynności wykonywane raz na tydzień: 1) wycieranie na mokro ławek, krzeseł, mebli itp. 3. Czynności wykonywane raz na dwa tygodnie: 1) czyszczenie włączników, gniazdek itp. 4. Czynności wykonywane raz w miesiącu: 1) mycie glazury w toaletach; 2) mycie drzwi; 3) czyszczenie kaloryferów; 4) mycie koszy na śmieci; 5) wycieranie miejsc trudnodostępnych. 5. Czynności wykonywane dwa razy w roku: 1) mycie okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej; 2) konserwacja wykładzin obiektowych PCV wg zaleceń producenta - środki chemiczne do konserwacji wykładzin podłogowych dostarcza Zamawiający. 5.Wszelkie prace stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów i urządzeń 6. Koszty wszystkich środków czystości i urządzeń niezbędnych do wykonania w/w czynności oraz worków na śmieci ponosi Wykonawca, natomiast koszt mydła i papieru toaletowego ponosi Zamawiający..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.91.93.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wobec, którego nie zachodzą okoliczności określone w art.24 ust.1 i ust.2 pzp, stanowiące podstawę do wykluczenia z postępowania 3. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki wymienione w punkcie IV.1 SIWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, których treść została określona w załącznikach nr 2 do SIWZ, a ponadto przedłoży wymienione w dalszej części SIWZ dokumenty. 4. Warunek określony w punkcie IV.1.a - posiadania uprawnień lub czynności, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 8. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w punkcie IV.2 Wykonawca winien wskazać , że brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 pzp poprzez przedłożenie dokumentów określonych w załączniku nr 3.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia (IV.1.b)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 6. W przypadku warunku udziału w postępowaniu określonym w punkcie IV.1.c - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej: dwoma urządzeniami pozwalającymi wykonać usługi czyszczenia na sucho, mokro i prania w powierzonym obiekcie - załącznik nr 7
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i posiadającym stan zdrowia pozwalający na pracę w szkole (kontakt z dziećmi)- załącznik nr 8.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 7. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (IV.1.d) do oferty należy dołączyć:aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

. Inne dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru -ZAŁĄCZNIK NR 1 2) Podpisany wzór umowy -ZAŁĄCZNIK NR 6 3) Wykaz osób do kontaktów z wykorzystaniem wzoru -ZAŁĄCZNIK NR 9 4) Oświadczenie o posiadaniu książeczek zdrowia personelu -ZAŁĄCZNIK NR 10 5) Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez Pełnomocnika (jeżeli dotyczy). 6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeżeli dotyczy. 6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ich oferta musi spełniać następujące wymagania : 1) Wykonawcy muszą dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub potwierdzone notarialnie. W razie wygrania przetargu na wezwanie Zamawiającego przedłożą umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. 2) Każdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych 3) załączone do oferty dokumenty muszą być wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów występujących wspólnie, 4) załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą traktowane jako wspólne, 5) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne formularze powołujące się na Wykonawcę, w miejscu -imię i nazwisko, nazwa, adres Wykonawcy- należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie jedynie dane pełnomocnika. 7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Jednakże zmiana istotnych ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności i może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa, której wzór stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewiduje taką możliwość. 3. Zgodnie z art. 144 ust.1 PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust.1 i 3 ustawy PZP: a) zmiany danych Wykonawcy (dot. zmiany siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, b) powstanie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą) grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku zmiany przepisów prawa. Zamawiający zmieni stawkę VAT w formie aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zstarnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zstarnowka.pl lub sekretariat Zespołu Szkół w Tarnówce ul. Zwycięstwa 27 77-416 Tarnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół w Tarnówce ul. Zwycięstwa 27 77-416 Tarnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - pobierz

14
wrzesień
2015

       W sobotę, 12 września 2015r., w ramach projektu realizowanego przez uczniów klas II gimnazjum "Jak promować zdrowy styl życia", kilkoro gimnazjalistów oraz ich młodsi koledzy z klasy VI sp udali się na wycieczkę rowerową na tzw. "Wrzosy".

123456789101112131415161718192021222324252627 nastepna